Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2021, de 16 de desembre, de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle, s’informa que el departament encarregat de l’ensenyament superior del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra és l’òrgan responsable de custodiar els expedients acadèmics dels estudiants de la Universitat Oberta La Salle i de lliurar els certificats pertinents, així com qualsevol altra informació que pugui ser necessària en el futur per a les persones que han estat estudiants de la UOLS durant els seus anys d’activitat.

Aquestes dades seran tractades conforme al que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.


Con la entrada en vigor de la Ley 35/2021, de 16 de diciembre, de revocación de la autorización administrativa de la Universitat Oberta La Salle, se informa que el departamento encargado de la enseñanza superior del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Gobierno de Andorra es el órgano responsable de custodiar los expedientes académicos de los estudiantes de la Universitat Oberta La Salle y de entregar los certificados pertinentes, así como cualquier otra información que pueda ser necesaria en el futuro para las personas que han estado estudiantes de la UOLS durante sus años de actividad.

Estos datos serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley 29/2021, de 28 de octubre, calificada de protección de datos personales.


With the entry into force of Law 35/2021, of 16 December, on the revocation of the administrative authorization of the Universitat Oberta La Salle, it is reported that the department in charge of higher education of the Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior of the Government of Andorra is the body responsible for keeping the academic records of the students of the Universitat Oberta La Salle and for delivering the relevant certificates, as well as any other information that may be necessary in the future for people who have been students of the UOLS during its years of activity.

This data will be processed in accordance with the provisions of Law 29/2021, of 28 October, described as the protection of personal data.BOPA
Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
https://www.bopa.ad/bopa/033119/Pagines/CGL20211115_08_58_32.aspx
Llei 35/2021, del 16 de desembre, de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle
https://www.bopa.ad/bopa/034001/Pagines/CGL20211223_09_18_46.aspx
Avís de l’1 juny 2022
https://www.bopa.ad/bopa/034068/Pagines/GD20220601_14_45_58.aspx